Fascist Imaginaries

FASCIST IMAGINARIES – AUTUMN SYMPOSIUM IN THE BERLIN PSYCHOANALYTICAL INSTITUTE, KARL-ABRAHAM-INSTITUT (BPI), BERLIN, OCT. 1st-3rd 2021

Complete list of papers in alphabetical order. A programme with times will be forthcoming soon. (The conference will begin on Friday morning and end on Sunday afternoon.) You can register to participate via this page.

LENE AUESTAD – Stereotypes and magical thinking in fascist rhetoric (Dr. of Philosophy from the University of Oslo, founder of Psychoanalysis and Politics, Associate member of the Norwegian Psychoanalytic Society)

AMNON BAR-OR, GABI BONWITT – Absence and Erasure as an Expression of a Fascist-Monumental Non-Construction in Israel (Amnon Bar-Or is a Prof. Arch. Architect, Senior Lecturer, Tel Aviv University Azrieli School of Architecture, Israel. Gaby Bonwitt is a Training analyst, Israeli Psychoanalytic Society, prev. Board member, Director of Group Relations conferences.)

BARNABY B. BARRATT – Notes on Authoritarian Imaginaries: The Relevance of Libidinality to the Vicissitudes of Belonging, Othering and Hating (PhD, DHS, Training and Supervising Analyst, South African Psychoanalytic Association; Supervising Analyst, Indian Psychoanalytic Society; Senior Researcher WITS Institute for Social and Economic Research, University of Witwatersrand (Johannesburg); Director of Doctoral Studies, Parkmore Institute.)

RENÉE DANZIGER – Fascism, Populism, and the Return of the Repressed (Psychoanalyst, British Psychoanalytic Society, D.Phil in Politics, Honorary Senior Lecturer, Psychoanalysis Unit, University College London.)

ANGELIKA EBRECHT-LAERMANN – The destructiveness of art and beauty. Superego perversions in dreams about fascist imaginaries (Prof. Dr. phil., Training analyst, Berlin Psychoanalytical Institute, DPV)

TANIA ESPINOZA – Geist vs Seele?: Revisiting the Freud-Klages debate from the point of view of maternal technics (Postdoctoral Fellow, Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies, University of Bergen)

CLAUDIA FRANK – “Fascism is more of a natural state than democracy” (N. Mailer). On disquieting clinical and social dynamics of non-thinking as manifestations of the death drive (Priv.-Doz. Dr. med.; Training analyst, DPV, Stuttgart)

SUZANNE KAPLAN – Letters from Bloomy (film screening and dialogue) (Training and child analyst, Swedish Psychoanalytical Association, Dr of Education Stockholm Un., Researcher, Hugo Valentin Centre/ Holocaust and Genocide Studies, Uppsala.) 

ANGELA MAUSS-HANKE – The aftermath of nazism and the presence of fascism today (Training analyst, German Psychoanalytical Association, DPV and groups, D3G, and Lecturer at the Academy for Psychoanalysis and Psychotherapy, Munich.)

CHRISTOS PANAGIOTOU – Imagining nationalism through Arnold Böcklin’s painting, The isle of the dead (Department of Fine Arts, Cyprus University of Technology)

ALEX SIERCK – Inner-Enfranchisement and the Right to Vote: On Desire, the Psychoid, and the Practice of Democracy (Attorney-at-Law, Analyst-in-Training, Jungian Psychoanalytic Association, New York)

JONATHAN SKLAR – Apocalyptic life and the missing debate (Training analyst, British Psychoanalytic Society)

JOHN SWEDENMARK – A call for “humanity”: Modernist art as resistance to and interpretation of Fascism (Translator and freelance Schriftsteller, living in Stockholm. He has published the books Kritikmaskinen and  Baklängesöversättning. Member of the editorial board of the psychoanalytic/cultural journal Divan since 1992.)

KAREN SZTAJNBERG, RODRIGO BRANDĂO – Fascism as Embodied Praxis (Karen Sztajnberg is a Brazilian scholar and working artist, PhD candidate, Amsterdam School for Cultural Research. Rodrigo Brandão is Senior Director, Communications and Strategy at The Intercept.)

CLAUDIA THUßBAS – Mothers made of steel, steeled babies: National socialist fantasies about motherhood (Dr. phil., Training analyst, Berlin Psychoanalytical Institute, DPV)

 

Which Identity? Tribalism and Humanism

CANCELLED: SPRING SYMPOSIUM IN THE INSTITUTE OF GROUP ANALYSIS,
MAY 29TH-31ST 2020 1 Daleham Gardens, London, NW3 5BY, UK

Due to the recent international developments to do with the coronavirus pandemic, I have been in great doubt about the future of the planned Psychoanalysis and Politics conference, Which Identity? Tribalism and Humanism, due to take place in London May 29th-31st. I have written to some of the regular participants in Psychoanalysis and Politics who were also planning to attend this conference. Based both on what they said and on the general instability of the situation, I have reached the conclusion, with deep regret, that the best thing to do is to cancel this conference. Many participants have hesitated to sign up, a few have declared that they need to cancel their participation. A few new potential presenters, who would have replaced others who cancelled, have either been hesitant or have declared that they cannot make it to the conference after all. Although the situation may have improved in May, this is impossible to know at present, and a conference such as this requires months of planning in advance. This is simply too difficult for the time being. Furthermore, Norwegian authorities have recently predicted that the corona pandemic will reach a peak in May. (Universities, schools and kindergartens have recently been closed in Norway, and the official declaration is that people who have travelled outside of Scandinavia should observe a quarantine for two weeks).

A conference entitled Oppression and Welcoming Strangers is due to take place on September 19th at the House of Literature in Oslo. One possible prospect is to expand this conference from one day to two days, and to further the dialogue with the Norwegian Psychoanalytic Society. The planning of this conference has currently been paused. In a few months from now, when we see how the situation develops, I hope to continue with the planning of this event to celebrate the 10th anniversary of Psychoanalysis and Politics.

The preliminary title for next year’s Psychoanalysis and Politics conference (a Friday-Saturday-Sunday in the spring) is “Fascist Imaginaries”. It will probably take a few months to confirm the time and the place.

I find it very sad to have to cancel this coming conference in May, though I believe it is necessary under the current circumstances. I would like to express my deepest sympathy for the situation of people in Italy in particular, who are worse off than many others are at the present time. There were meant to be presenters coming from Italy to this conference; I hope we will be able to meet them next year. My thoughts are also with people elsewhere who have been affected by the virus or who are at great risk. Let us try to remain in solidarity with each other through these difficult times.

If you would like to donate to Psychoanalysis and Politics to help cover the losses incurred, you can do so via this page: https://www.psa-pol.org/donate/

Dr. Lene Auestad, March 14th 2020

 

Oppression and Welcoming Strangers

INKLUDERING OG UNDERTRYKKELSE

Konferansen markerer 10-årsjubileet for Psychoanalysis and Politics

Del I – 19. september  2020, 10.00-18.00, CAK, Afrikansk kulturinstitutt, 
Pilestredet 75c, 0354 Oslo

 

Denne konferansen vil reflektere over hva inkludering betyr i praksis, og spesielt de ubevisste og førbevisste aspektene ved inkludering dens motsetninger i sosiale sammenhenger. Å tenke om hvordan makt og undertrykkelse kommer til uttrykk og erfares i våre dagers sosiale og politiske rom, er avgjørende for å forstå prosessene der en tar imot, eller ekskluderer, mennesker som blir betraktet som fremmede. Konferansen vil inneholde bidrag som belyser dette temaet fra ulike vinkler, og vil gi rikelig med rom for dialog mellom deltagerne.

Du kan melde deg på her

Program

LENE AUESTAD – Respekt, diskriminering og demokratiske rom

TOR JONES – “Identitet menneske”. Om å finne seg selv i den fremmede

SVEIN HAUGSGJERD – Subjekt, handling og sannhet. Psykoanalytisk kritikk av den grenseløse nyliberalismen

JANNE HORGEN FRIBERG – Overlevelse og motstandsarbeid på gulvet i psykisk helsevern

HASTI HAMIDI – Livsfarlig velkomst. Skeive asylsøkere i møte med norske myndigheter

SONIA MUÑOZ LLORT – Undertrykkelse av transpersoner. Avlæring av cisnormativitet og kjønnsbinæritet som redskap til inkludering  –  Forfattet sammen med Miriam Aurora Hammeren Pedersen

MARI LINLØKKEN – Antirasisme slik jeg lærte det: Gjenkjenne og avsløre uttrykk og røtter, kreve at samfunnet tar ansvar og erkjenne ditt eget

 

ABSTRACTS

 

LENE AUESTAD – Respekt, diskriminering og demokratiske rom

Ordet ‘respekt’ er avledet av det latinske respicere (re + specere), å se tilbake på, se igjen. Assosiasjonene til ordet går både til den kantianske forståelsen av aktelse for menneskeverd og til borgerrettsbevegelsen i USA.  Dette året har vært preget av Black Lives Matter-bevegelsen. Det er slående at dette politiske slagordet på den ene side kan betraktes som å si noe helt opplagt og på den annen side oppfattes som en provokasjon av mange. Respekt eller fravær av sådan er en relasjon mellom mennesker som sanser hverandre i en bestemt romlig kontekt. Hvordan vi perspiperer og opplever en annen og oss selv, og hvordan vi fremtrer for denne andre, er formet av stedet vi står og horisonten dette gir opphav til.

Med Arendt avhenger respekt for hverandre av at vi kan møtes i rom som muliggjør dialog på like fot, der representanter for en rekke ulike perspektiver kan tale sammen om noe felles, som forener dem i deres forskjellighet. Dette er sosialt formede rom, institusjonelle og kulturelle sådanne, men ikke bare abstrakte størrelser. Dette årets erfaringer med isolasjon som følge av pandemien, både i større og mindre skala, har fått meg til å tenke mer konkret om dette, om betydingen av ordet ‘rom’ i tittelen. Med Winnicott og Merleau-Ponty, gitt at ordet psyke betyr fantasi-utviklingen av somatiske deler, følelser og funksjoner, det å levende fysisk – og at vi er vesener som erkjenner ting i verden ved å være fysisk involvert i og med dem, hvordan påvirker denne nye situasjonen våre relasjoner til oss selv og hverandre? Jeg vil begynne å reise spørsmålet om hva dette kan bety for respekt og for demokrati.

 

TOR JONES – “Identitet menneske”. Om å finne seg selv i den fremmede

Jeg vil i mitt foredrag reflektere omkring en åpnere verden,  en mer sammenhengende, mer bevisst, og mer mangfoldig og likeverdig verden – morgendagens verden – en verden som krever det motsatte av gårsdagens nasjonalisme fra menneskene. For der hvor Donald Trump roper ut “America First!”, må vårt svar være “Mennesket Først!”.  Vi er i behov av  identiteter som i langt større grad respekterer og rommer verdens ulikheter og multikulturelle virkelighet.  Vår verden krever at vi i større eller mindre grad utvikler en kosmopolitisk bevissthet og identitet.  For ved begynnelsen av det 21. århundret kan ikke lenger vår verden forstås verken nasjonalt eller lokalt – den kan kun forstås globalt.   I vår søken etter en identitet som menneske først, i en verden uten fremmede, kan vi uten videre slå fast at markører som sosial klasse, kjønn, seksuell legning, alder, etnisitet, nasjonalitet, osv – i vår tidsalder alle sammen er nokså ustabile og til dels flytende markører.  Dette gir, i mine øyne, oss  som lever nå en historisk mulighet til å være aktive subjekter når det kommer til vår egen identitetsdannelse.  Vi er fristilt fra å følge i våre fedre og mødres fotspor, og vi behøver ikke bli ved vår lest, vi kan etter beste evne forsøke å bli den forandringen vi ønsker å se i verden.  Og den forandringen, denne åpenheten,  vil kunne bringe oss mye nærmere De Fremmede, så nær at vi vil kunne finne oss selv i dem.

 

SVEIN HAUGSGJERD – Subjekt, handling og sannhet. Psykoanalytisk kritikk av den grenseløse nyliberalismen

Kamp mot undertrykkelse og urettferdighet i samfunnet, lokalt, nasjonalt og globalt, er like viktig i dag som for femti, hundre og to hundre år siden. Men samfunnet er i stadig endring, og undertrykkende maktforhold gjør seg gjeldende på stadig nye måter. Markedsliberalismens hegemoni ble befestet både globalt og i vårt land på 1980-tallet, og derfor trenger vi stadig å fornye og ajourføre den kapitalismekritiske tenkningen.

Kan psykoanalytisk tenkning bidra når det gjelder denne oppgaven? Jeg mener ja. Jeg tar utgangspunktet i hvordan det ubevisste uttrykker seg i forholdet mellom subjektets tre nivåer: det språklige, det forestillingsmessige og det kroppslige.

Begrepet overjeget hadde et assosiativt innhold som uttrykte den sosiale og tidsmessige konteksten begrepet ble skapt i, altså Freuds levetid. For generasjonene som har opplevd samfunnsendringene fra de to verdenskrigene til i dag har begrepet fått et mye rikere innhold, som jeg vil beskrive.

Deretter vil jeg drøfte hvordan det ubevisste må tas i betraktning i de teoriene om diskurser, ytringsformer, som oppstod blant psykoanalytikere fra 1968 til i dag. Det har spesiell relevans for politiske maktdiskurser og for diskurser innen markedsføring, kommunikasjonsplanlegging og annen influens-virksomhet.

Til slutt vil jeg drøfte begrepet handling ut fra et engasjement for frigjøring fra undertrykkelse, til forskjell fra utagering. Det pågår en debatt for tiden, om, hvorvidt slik handling kan være ren. Her tar jeg standpunkt for Stavrakakis og mot Zizek. Enhver politisk handling bør også kunne begrunnes med ord, vel vitende at den dermed aldri kan være ren, i betydningen renset for ubevisste motiver. Det siste ordet er aldri sagt, hverken i politikken eller i livet.

 

JANNE HORGEN FRIBERG – Overlevelse og motstandsarbeid på gulvet i psykisk helsevern

I dette foredraget vil jeg drøfte flere sider ved det styringssystemet som er innført i psykisk helsevern og de økonomiske rammene vi nå jobber under. Særlig ønsker jeg å belyse ett fenomen som jeg mener er underkommunisert i den pågående debatten.

Gjennom konkrete eksempler vil jeg vise at systemet ofte bidrar til en brutalisering av de menneskene som jobber der, og at man derigjennom ødelegger den ressursen som er mest terapeutisk virksom.

En alvorlig konsekvens av dette, er at det legger til rette for utøvelse av strukturell vold. Og da blir noe av det aller viktigste for oss som jobber i slike systemer å holde oss selv og systemet ærlig og humant.

 

SONIA MUÑOZ LLORT og MIRIAM AURORA HAMMEREN PEDERSEN – Undertrykkelse av transpersoner. Avlæring av cisnormativitet og kjønnsbinæritet som redskap til inkludering

Transpersoner er en minoritet og opplever ulike former for undertrykkelse av den ciskjønnede majoritetsbefolkningen. Ideen om kjønn som binær identitet i Europa har sterke røtter i økonomiske, religiøse og kulturelle normer som har oversett og tilsidesatt det faktisk eksisterende kjønnsmangfoldet. Undertrykkelse og utestengelse av transpersoner spilles ut gjennom en kombinasjon av (A) cisnormativitet og (B) idéen om kjønn som binært. Transpersoners eksistens viser at de kulturelle konstruksjonene av kjønn som binært og biologisk basert er overforenklede og bidrar til undertrykkelse av transpersoner som gruppe. For å fremme aksept og respekt for transpersoner, har majoritetsbefolkningen et særansvar for å avlære disse antagelsene om kjønn.

 

MARI K. LINLØKKEN – Det jeg har lært om rasisme på 40 år 

Rasisme kan verken forstås eller bekjempes uten i et maktperspektiv, makt i et samfunnsmessig perspektiv. Idéen om rase, gener, hudfarge og mentale egenskaper er avfødt av et system som trengte en begrunnelse for å sortere folk i et hierarki, der de på bunnen ble behandlet som dyr. Som Ta-Nehisi Coats sier det i Between the World and Me: “…race is the child of racism, not the father and has never been a matter of genealogy and physiognomy so much as one of hierarchy”. Med andre ord; undertrykking skaper fordommer, ikke omvendt.

Selv om kolonimaktenes slaveri, selve grunnlaget for “vitenskapelig” rasisme, ikke lenger eksisterer, består hierarkiet. Og raseteorier er brukt i andre sammenhenger. Strukturell rasisme, de usynlige reglene og normene, som gjør at folk fortsatt sorteres og behandles som grupper med tilskrevne egenskaper, og ikke som individer med de samme rettigheter og med like forutsetninger innen det samme samfunnet, lever videre, sammen med andre prinsipper for hierarkisk organisering av samfunnet.

Et perspektiv på individnivå er likevel nødvendig, fordi det er mennesker som har fordommer, internaliserer, utøver og viderefører disse. Individer aksepterer og forsvarer de normaliserte og ubevisste ideologiene. Og dessuten er det individer og samarbeid individer imellom som mobiliserer til endring, og gjør forandring til det bedre mulig.

Bevisstgjøring om rasisme forutsetter – ved siden av maktperspektivet – kunnskap, vilje til kritisk forståelse av eget samfunn, egen rolle og egne privilegier, og evne til empati.

Sist, men ikke minst, kamp mot rasisme må utgå fra likestilthet i kampen. Den som har som motivasjon hjelpe og redde “de andre”, baserer engasjementet på et hierarki, der hen står over den som skal hjelpes. Det er et dårlig utgangspunkt hvis likeverd og likestilling er målet.

 

Lene Auestad er Dr i Filosofi fra Etikkprogrammet, UiO, forfatter, oversetter og grunnlegger av konferanseserien Psychoanalysis and Politics.
Janne Horgen Friberg er psykolog og har jobbet innen psykisk helsevern i Oslo sentrum siden 2006, de siste årene mye med flyktninger.
Hasti Hamidi er organisatorisk leder i Salam: en organisasjon for skeive med muslimsk bakgrunn. Hamidi er antirasist og aktivist, med særlig fokus og ekspertise på rasisme.
Svein Haugsgjerd er en kapitalismekritisk psykoanalytiker og psykiater, påvirket av moderne engelsk og fransk psykoanalyse. Han arbeider nå med to bokprosjekter, ett om psykoseforståelse og ett om psykodynamisk kritikk av nyliberalismen.
Tor Jones er miljøarbeider og antirasist.
Mari Linløkken var med på oppstarten av Antirasistisk Senter for 41 år siden, var med i Immigranten-kollektivet, og er en av de opprinnelige stiftere. Hun har jobbet  med i nærradiostasjonen Radio Immigranten, med tidsskriftet Immigranten (nå SAMORA), og har vært en av drivkreftene i oppbyggingen og utviklingen av Senteret. Hun er nå i permisjon fra nestlederstillingen som hun har hatt siden 1997, og arbeider med Senterets arkiv og historie.
Sonia Muñoz Llort er spesialpedagog og anarkafeminist skribent.
Medforfatter Miriam Aurora Hammeren Pedersen er sosialantropolog og jobber for tiden med doktorgrad ved University of Cape Town, Sør-Afrika.

 

 

Colonial Fantasies, Violent Transmission

Spring symposium in the rooms of the Swedish Psychoanalytical Association, Svenska psykoanalytiska föreningen, Västerlånggatan 60,
111 29 Stockholm, May 10th-12th 2019

Programme as of April 25th 2019

Registration for this conference has now closed

FRIDAY 10th

09.00-09.30 Opening address with presentation round

Chair: Annika Adeback

09.30-10.20 EILEEN WIELAND/ NERI DAURELLA – Colonial Fantasies and Their Enactments in Different Fields of Society

10.30-11.20 LENE AUESTAD – Racism as Horror, or Colonizing Consciousness 

11.30-12.20 DIANA MULINARI – Forgetting and Remembering. Racialised Scholars/ Racialised Research Subjects

12.30-13.20 JULIA BOROSSA – Social Violence and the Migrations of Psychoanalysis: Theoretical Reflections on Openness and Impasse

13.20-15.00 Lunch

Chair: Jay Frankel

15.00-15.50 AMNON BAR-OR/ GABY BONWITT – Trauma and Architecture. A Slip of the Pen in Embarrassment Zones. A Dialogue between an Architect and a Psychoanalyst

16.00-16.50 THOMAS JUNG – To Hate Someone is to let Them Rent a Room inside Your Head

17.00-17.50 ELIZABETH WEIGHTMAN – The Dilemma of Analysis: Psychoanalytic Reflections on the Concept of Historical Trauma and It’s Application to Colombia

18.00-18.50 LUIZ EDUARDO PRADO DE OLIVEIRA – Whatever Happened to Brazil? A Culture of Hate

 

SATURDAY 11th

Chair: Nicholas Smith

09.00-09.50 LARA SHEEHI/ STEPHEN SHEEHI – Psychoanalysis Under Occupation: Theories and Practice of Psychoanalysis in Palestine

10.00-10.50 MICHAEL O’LOUGHLIN – Conceptualizing a Decolonized Psychoanalysis and Emancipated Subjectivity: Working Against the Grain of Psychoanalysis

11.00-11.50 TERESA SANTOS NEVES/ CARLOS FERRAZ – “Portugal is not a Small Country”: Psychoanalytical Considerations on Losing a Lost Paradise

12.00-12.50 MJ MAHER – Colonised Minds, Can They be Decolonised?

12.50-14.30 Lunch

Chair: Julia Borossa

14.30-15.20 MARGARITA PALACIOS – Re-imagining Desire

15.30-16.20 LINDEN WEST – England, A Last Colony? A Psycho-Historical Reflection

16.30-17.20 ŽELJKA MATIJAŠEVIĆ – “No, We are not Balkanians!” An Issue of absolute Agreement between the Croatian Left and the Croatian Right

17.30-18.20 JAMIE STEELE – Surveillance Fantasies: The Psychic Colonization of Big Data

(Joint dinner, covered by the organizers, in the evening)

 

SUNDAY 12th 

Chair: Margarita Palacios

09.00-09.50 NICHOLAS SMITH – Rethinking the Unconscious in Times of Desperate Migration. Fanon’s Approach Revisited

10.00-10.50 HAAKON FLEMMEN – “Stop the Savagery!” On How “the Negro” became the Centre of Attention in the Norwegian Blasphemy Controversy in the 1930s

11.00-11.50 CAROLINE ROONEY – Colonization and Demonization: A Reading of The Tempest for Our Times

12.00-12.50 FADI ABOU-RIHAN – On the Micro-Colonial

12.50-14.30 Lunch

Chair: Lene Auestad

14.30-15.20 JAY FRANKEL – The Narcissistic Dynamics of Submission

15.30-16.20 VANESSA SINCLAIR – The Colonial Crusade Against Magical Thinking

16.30-17.20 Closing discussion, feedback about the conference

 

About the speakers:

FADI ABOU-RIHAN, Psychoanalyst, Toronto, Canada

LENE AUESTAD, Dr. PhD, Philosophy, Prev. Research fellow, Un. Of Oslo, Centre for Studies of the Holocaust and Religious Minorities, Oslo, Norway/UK

AMNON BAR-OR, Prof. Arch. Architect, Senior Lecturer, Tel Aviv University Azrieli School of Architecture, Israel

GABY BONWITT, Training Psychoanalyst, Israeli Psychoanalytic Society, prev. Board member, Director of Group Relations conferences

JULIA BOROSSA, Associate Professor, Psychoanalysis, Middlesex Un., London, Group Analyst, IGA, UK

NERI DAURELLA, Psychoanalyst, Spanish Psychoanalytical Society

CARLOS FERRAZ, Psychoanalyst, Portuguese, Psychoanalytic Society

HAAKON FLEMMEN, Doctoral Research Fellow, History of Ideas, University of Oslo, Norway

JAY FRANKEL, Psychoanalyst, New York, USA

THOMAS JUNG, Psychoanalyst, Vienna Psychoanalytic Association, Group Analyst, Architect, Austria

MJ MAHER, Group Analyst, IGA, Community Psychiatric Nurse, UK

ŽELJKA MATIJAŠEVIĆ, Full Prof., Literature, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia

DIANA MULINARI, Prof., Dept. of Gender Studies, University of Lund, Sweden

TERESA SANTOS NEVES, PhD in Psychology, Un. Of Kent, UK, Psychoanalyst, Portuguese, Psychoanalytic Society

LUIZ EDUARDO PRADO DE OLIVEIRA, Professor Emeritus, Paris 7 Un., Denis Diderot, France

MICHAEL O’LOUGHLIN, Professor, Psychoanalysis, Adelphi Un., New York, USA

MARGARITA PALACIOS, Senior Lecturer, Psychosocial Studies, Birkbeck University of London, UK

CAROLINE ROONEY, Professor of African and Middle Eastern Studies, School of English, Un. Of Kent, UK

LARA SHEEHI, Assistant Professor of Clinical Psychology, George Washington University, USA

STEPHEN SHEEHI, Sultan Qaboos bin Said Chair of Middle East Studies, College of William and Mary, USA

VANESSA SINCLAIR, Psychoanalyst, prev. New York, now Stockholm, Sweden

NICHOLAS SMITH, Senior Lecturer, Philosophy, Södertörn Un., Stockholm, Sweden

JAMIE STEELE, LMFT Doctoral Candidate, Dep. Of STS Rensselaer Polytechnic Inst., Licensed Marriage and Family Therapist, USA

ELIZABETH WEIGHTMAN, Lecturer, Dep. Of Psychology, Un. Of Exeter, UK

LINDEN WEST, Professor, Dep. Of Education, Canterbury Christ Church Un., UK

EILEEN WIELAND, Psychoanalyst, Spanish Psychoanalytical Society

 

 

This is an interdisciplinary conference, including theoretical contributions and historical, literary or clinical case studies on these and related themes from philosophers, sociologists, psychoanalysts, psychotherapists, group analysts, literary theorists, historians, anthropologists, and others. Perspectives from different psychoanalytic schools will be most welcome. We promote discussion among the presenters and participants, for the symposium series creates a space where representatives of different perspectives come together, engage with one another’s contributions and participate in a community of thought. Therefore, attendance to the whole symposium is obligatory. Due to the nature of the forum audio recording is not permitted.

Presentations are expected to take half an hour. Another 20 minutes is set aside for discussion. There is a 10 min break in between each paper.

A participation fee, which includes a shared dinner with wine, of € 349 before February 20th 2019 – € 449 between February 20th 2019 and April 1st 2019 – € 529 after April 1st, is to be paid before the symposium. Please note that the fee is non-refundable.
Registration for this conference has now closed.

 

Your place is only confirmed once your registration including payment is completed.

We would like to thank the Swedish Psychoanalytical Association.

Unfortunately, we are unable to offer travel grants or other forms of financial assistance for this event, though we will be able to assist you in finding affordable accommodation after January 20th 2019. Please contact us if you wish to make a donation towards the conference. We thank all donors in advance!

 

Psychodynamics in Times of Austerity

  SPRING SYMPOSIUM IN THE PORTUGUESE PSYCHOANALYTIC SOCIETY
MAY 18TH– 20TH 2018

Avenida da República 97, 5, 1050-190, Lisboa

 

FRIDAY 18th

09.00-09.30 Opening address with presentation round

09.30-10.20 TERESA SANTOS NEVES/ CARLOS FERRAZ – When Shock is not Shocking: Psychodynamcis Underlying the Acceptance of Austerity

10.30-11.20 LENE AUESTAD – Austerity, Time and the Common World

11.30-12.20 DUARTE ROLO – Psychoanalysis and Social Suffering: From Psychologisation to Politisation

12.30-13.20 RENÉE DANZIGER – We’re All in This Together: The Myth of Austerity

13.20-15.00 Lunch

15.00-15.50 MARGARITA PALACIOS – Becoming the People: A Critique to Populist Aesthetics of Visibility

16.00-16.50 ZELJKA MATIJAŠEVIĆ – The Reduction of Melancholy to Depression: What is Being Lost?

17.00-17.50 NAYLA DEBS – Clinical Practice in Neoliberal Times: Individual Distress, Global Precariousness and the Need to Define New Forms of Materialism

18.00-18.50 RAFAEL DAUD – Anorexia as Austerity’s Other Side of the Coin

 

SATURDAY 19th

09.00-09.50 SAMIR GANDESHA – The Authoritarian Personality Reconsidered

10.00-10.50 JAMIE STEELE – Can Psychoanalysis save us from this Pain? Reflections on Moving Through a Sociology of Sadistic Privilege

11.00-11.50 PHILIP HEWITT – Austerity as a Governing Mental State

12.00-12.50 SZYMON WRÓBEL – Productivity of Poverty. Managing Poverty in Philosophy from Benjamin and Heidegger to Agamben, Negri and Hardt

12.50-14.30 Lunch

14.30-15.20 EFI KOUTANTOU – Loss and Trauma during the Greek Crisis: A Collapse of an Ideal?

15.30-16.20 MARINA PRENTOULIS – Violent Encounters: ‘Acting Out’ before redrawing the Political Froniers

16.30-17.20 ANDREAS MURRAY – Political Extremism and Religious Terror

17.30-18.20 JENYU PENG – Utopian Imagination as a Way of Revolt against Realpolitik. Reflections upon the Sunflower Movement in Taiwan

(Joint dinner, covered by the organizers, in the evening)

 

SUNDAY 20th

10.00-10.50 EVELINE LIST – Austerity: Economic Theory, Mainstream Ideology and Psycho-Social Reality

11.00-11.50 LINDEN WEST – Austerity and Austere Psychoanalysis? Challenging Boundaries between Psychoanalysis, Zombie Economics and a New Politics

12.00-12.50 EDWARD WEISBAND – Austerity, Thy Name be Narcissus, Thy Face be Three Vanities: Digital Selfie Narcissism, Populist Identitarian Narcissism, and Avaricious Authoritarian Narcissism

12.50-14.30 Lunch

14.30-15.20 SEBASTIÃO VIOLA – When Neoliberalism becomes too Real: Trump and the Use of Psy Diagnosis as an Ideological Device

15.30-16.20 Closing discussion, feedback about the conference

 

About the presenters

LENE AUESTAD, PhD, prev. Research Fellow, Philosophy, University of Oslo, Norway/UK

RENÉE DANZIGER, D. Phil., Psychoanalyst, Fellow, British Psychoanalytical Society

RAFAEL DAUD, Psychoanalyst, Master of Social Psychology, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Fórum do CAmpo Lacaniano, São Paulo

NAYLA DEBS, PhD candidate, Psychoanalytic studies, Paris-Diderot University/clinical psychologist, Pitié-Salpêtrière Hospital, Paris, France

CARLOS FERRAZ, Psychoanalyst, Portuguese Psychoanalytic Society

SAMIR GANDESHA, Associate Professor, Department of the Humanities, Director, Institute for the Humanities, Simon Fraser University, Canada

PHILIP HEWITT, Psychotherapist, British Psychotherapy Foundation, UK

EFI KOUTANTOU, PhD Candidate, Psychosocial and Psychoanalytic Studies Department, University of Essex, UK

EVELINE LIST, University Professor, History department, Psychoanalyst/ training analyst (IPA), Vienna, Austria

ZELJKA MATIJAŠEVIĆ, Professor, Comparative Literature, Head of the Comparative Literature Department, University of Zagreb, Croatia

TERESA SANTOS NEVES, PhD, Psychoanalyst, Portuguese Psychoanalytic Society

ANDREAS MURRAY, Psychoanalyst, Swedish Psychoanalytical Society

MARGARITA PALACIOS, Senior Lecturer, Psychosociial Studies, Birkbeck University of London, UK

JENYU PENG, Institute of Ethnology, Academica Sinica, Taiwan

MARINA PRENTOULIS, Senior Lecturer in Politics and Media, University of East Anglia, UK

DUARTE ROLO, Université Paris Descartes, France

JAMIE STEELE, Licenced Marriage and Family Therapist, Civil and Domestic Mediator, Emory University Psychoanalytic Institute

SEBASTIÃO VIOLA,  Dr. (medical), training at CFAR, Cardiff, UK

EDWARD WEISBAND, Dr Diggs Endowed Chair Professor, Dep. of Political Science, Virginia Tech, USA

LINDEN WEST, Professor, Faculty of Education, Canterbury Christ Church University, UK

SZYMON WRÓBEL, Professor of Philosophy, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences and Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw, Poland

The conference lasts for three full days, from about 9 am until about 6 pm Friday, Saturday and Sunday. The time frame for each paper is 30 min for the presentation itself + 20 min for discussion, 50 min in total, and with a 10 min break in between each paper. This is an interdisciplinary conference. Perspectives from different psychoanalytic schools will be most welcome. We promote discussion among the presenters and participants; the symposium series creates a space where representatives of different perspectives come together, engage with one another’s contributions and participate in a community of thought. Therefore, attendance of the whole symposium is obligatory. Due to the nature of the forum audio recording is not permitted. This is a relatively small symposium where active participation is encouraged and an enjoyable social atmosphere is sought. A participation fee, which includes a shared dinner with wine, of € 299 before March 1st 2018 – € 377 between March 1st 2018 and April 10th 2018 – € 455 after April 10th, is to be paid before the symposium. Fees must be paid via Picatic. (Transaction fees are not included in the price).

Unfortunately, we are unable to offer travel grants or other forms of financial assistance for this event, though we will be able to assist you in finding affordable accommodation after February 1st... Please contact us if you wish to make a donation towards the conference. We thank all donors in advance! We would like to thank the Portuguese Psychoanalytical Society.

Anxious Encounters and Forces of Fear

ANXIOUS ENCOUNTERS AND FORCES OF FEAR – SPRING SYMPOSIUM IN THE ROOMS OF THE PARIS PSYCHOANALYTIC SOCIETY (SPP),
21 Rue Daviel, 75013, Paris,
March 31st-April 2nd 2017

Programme

(updated October 20th 2016)

FRIDAY 31st

09.00-09.30 Opening address with presentation round

09.30-10.20 PIERRE DE SENARCLENS – The Emotional Aspects of Nationalism and Ethnicity

10.30-11.20 GAIL HAMMILL – With All Due Respect: Fear and the Homosocial Contract in Totem and Taboo

11.30-12.20 LENE AUESTAD – Unconscious Fear, Authoritarianism and Experience

12.30-13.20 ŽELJKA MATIJAŠEVIĆ – Fear, Anxiety, and Terror: A New or the Old Authoritarianism?

13.20-15.00 Lunch

15.00-15.50 PINA ANTINUCCI – Encountering the Uncanny

16.00-16.50 THOMAS JUNG – Scusami, Scusami! When There Is No Name

17.00-17.50 MJ MAHER – Riding the Rumbling Terror of the Mystic Hour

18.00-18.50 ERIN SOROS – Who’s Afraid of Lee Maracle? An Indigenous Author’s Challenge to Freud

SATURDAY 1st

09.00-09.50 JONATHAN SKLAR – Forces of Fear on the Border:  Memory and Trauma in Society

10.00-10.50 FADI ABOU-RIHAN – War Games

11.00-11.50 JIM GRABOWSKI – Department of Abuse and Neglect – A Confusion of the Tongues in Chicago Child Welfare

12.00-12.50 LESLIE GARDNER – The Brutality of ‘Home’

12.50-14.30 Lunch

14.30-15.20 MERSIJA MAGLAJLIC – Celui qui ne peut se server de mots: Dogs are Muslims, too

15.30-16.20 WERNER PRALL –The Were-Wolf is a Fearsome Beast, or: How to Draw a Line under the Human

16.30-17.20 BARIŞ ÜNSAL – Why Can’t We Be Fat and Cheerful? Appearance Anxiety and Gaze of the Other

17.30-18.20 SUE LIEBERMAN – Brexit: A Suitable Case for Treatment?

18.30-19.20 LINDEN WEST – The Case of Brexit: Anxious Encounters and Forces of Fear: A Psychosocial Perspective

(Joint dinner, covered by the organizers, in the evening)

SUNDAY 2nd

09.00-09.50 SCOTT GRAYBOW – Fearing the News: On the Role of Fear in the Social Character of American, White, Working Class Males

10.00-10.50 GILI LIVIATAN – Jocasta’s Reparation: The Feminine Element and the Call for Peace in Cultural Products. A Critical Study of the Psychoanalytic Thought on War and Its Restraint

11.00-11.50 FERENC ERŐS – The Politics of Trauma: From Shell-Shocked Soldiers to Holocaust Survivors

12.00-12.50 JENYU PENG – Encountering State Violence to Re-Create a Collective Identity. Political Trauma, Subjectification, and Space for Alterity

12.50-14.30 Lunch

14.30-15.20 KIRSTEN KLERCKE – The Pervert’s Efficient Avoidance of Anxiety

15.30-16.20 JAY FRANKEL – Clinical Impasse, Political Impasse

16.30-17.20 NAYLA DEBS – Thinking and Being in Times of Change

17.30-18.20 Closing discussion, feedback about the conference

The conference lasts for three full days, from about 9 am until about 6 pm Friday, Saturday and Sunday. The time frame for each paper is 30 min for the presentation itself + 20 min for discussion, 50 min in total, and with a 10 min break in between each paper. This is an interdisciplinary conference. Perspectives from different psychoanalytic schools will be most welcome. We promote discussion among the presenters and participants; the symposium series creates a space where representatives of different perspectives come together, engage with one another’s contributions and participate in a community of thought. Therefore, attendance of the whole symposium is obligatory. Due to the nature of the forum audio recording is not permitted. This is a relatively small symposium where active participation is encouraged and an enjoyable social atmosphere is sought. A participation fee, which includes a shared dinner with wine, of € 299 before November 15th 2016 – € 377 between November 15th 2016 and January 15th 2017 – € 455 after January 15th, is to be paid before the symposium. Fees must be paid via Picatic (Picatic fees are not included in the price). Your place is only confirmed once your registration including payment is completed.

Unfortunately, we are unable to offer travel grants or other forms of financial assistance for this event, though we will be able to assist you in finding affordable accommodation after January 15th. Please contact us if you wish to make a donation towards the conference. We thank all donors in advance! We would like to thank the Paris Psychoanalytic Society.

Alphabetical list of speakers:

FADI ABOU-RIHAN – War Games (Psychoanalyst, Toronto, Canada)
PINA ANTINUCCI – Encountering the Uncanny (Psychoanalyst, British Psychoanalytical Society, London, UK)
LENE AUESTAD – Unconscious Fear, Authoritarianism and Experience (PhD, prev. Research Fellow, Philosophy, University of Oslo/ Centre for Studies of the Holocaust and Religious Minorities, Norway/ London, UK)
NAYLA DEBS – Thinking and Being in Times of Change (PhD candidate, Psychoanalytic studies, Paris-Diderot University/clinical psychologist, Pitié-Salpêtrière Hospital, Paris, France)
FERENC ERŐS – The Politics of Trauma: From Shell-Shocked Soldiers to Holocaust Survivors (Professor emeritus, Dep. Of Social Psychology, University of Pécs, Hungary)
JAY FRANKEL – Clinical Impasse, Political Impasse (Adjunct Clinical Associate Professor, Postdoctoral Program in Psychotherapy and Psychoanalysis, New York University, USA)
LESLIE GARDNER – The Brutality of ‘Home’ (PhD, Rhetoric, Fellow of Centre Psychoanalytic Studies, University of Essex, UK)
JIM GRABOWSKI – Department of Abuse and Neglect – A Confusion of the Tongues in Chicago Child Welfare (Chicago Institute for Psychoanalysis, Institute for Clinical Social Work, USA)
SCOTT GRAYBOW – Fearing the News: On the Role of Fear in the Social Character of American, White, Working Class Males (Psychoanalytic psychotherapist, adjunct professor, Metropolitan College of New York, USA)
GAIL HAMMILL – With All Due Respect: Fear and the Homosocial Contract in Totem and Taboo (Assistant professor of English, American University in Dubai)
THOMAS JUNG – Scusami, Scusami! When There Is No Name (Psychoanalyst in Training, Group Analyst, Architect, Vienna, Austria)
KIRSTEN KLERCKE – The Pervert’s Efficient Avoidance of Anxiety (Prev. Lecturer, assistant professor, University of Copenhagen, Roskilde University, Denmark)
SUE LIEBERMAN – Brexit: A Suitable Case for Treatment? (Group Analytic psychotherapist, Edinburgh, Scotland/UK)
GILI LIVIATAN – Jocasta’s Reparation: The Feminine Element and the Call for Peace in Cultural Products. A Critical Study of the Psychoanalytic Thought on War and Its Restraint (The Open University of Israel, Teaching faculty, PhD Candidate, The Program for Hermeneutics and Cultural Studies, Bar Ilan university, Israel)
MERSIJA MAGLAJLIC – Celui qui ne peut se server de mots: Dogs are Muslims, too. (Stud., Australian Institute of Professional Councillors, Australia)
MJ MAHER – Riding the Rumbling Terror of The Mystic Hour (Group analyst, London, UK)
ŽELJKA MATIJAŠEVIĆ – Fear, Anxiety, and Terror: A New or the Old Authoritarianism? (Professor, Comparative Literature, Head of the Comparative Literature Department, University of Zagreb, Croatia)
JENYU PENG – Encountering State Violence to Re-Create a Collective Identity. Political Trauma, Subjectification, and Space for Alterity (Institute of Ethnology, Academica Sinica, Taiwan)
WERNER PRALL –The Were-Wolf is a Fearsome Beast, or: How to Draw a Line under the Human (Senior Lecturer, Dep. of Psychoanalysis, Middlesex University, London, UK)
PIERRE DE SENARCLENS – The Emotional Aspects of Nationalism and Ethnicity (Professor emeritus, University of Lausanne, France)
JONATHAN SKLAR – Forces of Fear on the Border:  Memory and Trauma in Society (Training Analyst, British Psychoanalytical Society, London, UK)
ERIN SOROS – Who’s Afraid of Lee Maracle? An Indigenous Author’s Challenge to Freud (Postdoctoral fellow, Toronto, Canada)
BARIŞ ÜNSAL – Why Can’t We Be Fat and Cheerful? Appearance Anxiety and Gaze of the Other (Stud. Psychology, Istanbul Bilgi University, Turkey)
LINDEN WEST – The Case of Brexit: Anxious Encounters and Forces of Fear: A Psychosocial Perspective, (Professor, Faculty of Education, Canterbury Christ Church University, UK)

 

Solidarity and Alienation: Social Structures of Hope and Despair

SOLIDARITY AND ALIENATION
– SOCIAL STRUCTURES OF HOPE AND DESPAIR

SPRING SYMPOSIUM IN THE VIENNA PSYCHOANALYTIC SOCIETY (WPV),
MAY 6TH– 8TH 2016. PROGRAMME AS OF MARCH 12TH 2016
Address: Salzgries 16/3, 1010 Wien

FRIDAY 6th

09.00-09.30 Opening address with presentation round

Chair: Hemma Roessler-Schulein

09.30-10.20 PINA ANTINUCCI – The centrality of the fraternal complex to the social bond

10.30-11.20 LENE AUESTAD – Solidarity and Structures of Difference

11.30-12.20 MASAMICI UEO – Solidarity and Disagreement: Revisiting Freud’s Group Theory

12.30-13.20 STEPHEN FROSH – Acknowledgement, Apology and Forgiveness amongst those who ‘come after’

13.20-15.00 Lunch

Chair: Julia Borossa

15.00-15.50 VERA WARCHAVIK – Clinics of Testimony: Construction of Solidarity for the Silenced Victims of State Violence in Brazil

16.00-16.50 FERENC ERŐS – Refugee Crisis, Xenophobia, and Racism: The Hungarian Case

17.00-17.50 ERAN ROLNIK – Deadly Subjects: Vengeance and Self-Sacrifice as Political Weapon

18.00-18.50 WERNER PRALL – Love thy neighbour? Psychoanalysis, politics and/or ethics

(Joint dinner, covered by the organizers, in the evening)

SATURDAY 7th

Chair: Philip Hewitt

09.00-09.50 AMAL TREACHER KABESH – Colonised Subjectivities: The West and the Rest

10.00-10.50 ŽELJKA MATIJAŠEVIĆ– Narcissism: a contemporary form of social conformism

11.00-11.50 JOANNA KELLOND – The Mirror and Alienation in the Work of Lacan and Winnicott

12.00-12.50 KARL FIGLIO – Ambivalence and Solidarity

12.50-14.30 Lunch

Chair: Amal Treacher Kabesh

14.30-15.20 MERSIJA MAGLAJCIC – The Muselmann Rises: Life Worth Staying in the World Lost

15.30-16.20 LINDEN WEST – Solidarity, alienation and structures of hope: comparing Islamist groups and workers’ education in processes of mis/recognition

16.30-17.20 EDWARD WEISBAND – “No Justice, No Peace:” Psychosocial Perspectives on Solidarity and Alienation in Identity Politics

17.30-18.20 JULIA BOROSSA – Psychoanalysis and the Taking of Sides: Working Through Violence towards an Ethics of Solidarity

(Joint dinner, covered by the organizers, in the evening)

SUNDAY 8th

Chair: Lene Auestad

10.00-10.50 NERI DAURELLA/EILEEN WIELAND – Mental health and Society in a context of crisis – Reflections from Barcelona

11.00-11.50 BRUCE SCOTT– Certainty and alienation: “mental health” and cultural hegemony

12.00-12.50 JAMES MANN/PETER NEVINS – A Psychoanalytic and Phenomenological Exploration of Social Structures of Hope and Despair in 20th Century America – using the novels of James Baldwin and Nella Larsen

12.50-14.30 Lunch

Chair: Edward Weisband

14.30-15.20 RALUCA SOREANU – Alienation and Utopia in the Work of Sándor Ferenczi

15.30-16.20 ZSUZSA PORCI/JULIANNA VAMOS – Revealing the Relevant

16.30-17.20 Closing discussion, feedback about the conference

The conference lasts for three full days, from about 9 am until about 6 pm Friday, Saturday and Sunday. The time frame for each paper is 30 min for the presentation itself + 20 min for discussion, 50 min in total, and with a 10 min break in between each paper. This is an interdisciplinary conference. Perspectives from different psychoanalytic schools will be most welcome. We promote discussion among the presenters and participants; the symposium series creates a space where representatives of different perspectives come together, engage with one another’s contributions and participate in a community of thought. Therefore, attendance of the whole symposium is obligatory. Due to the nature of the forum audio recording is not permitted. This is a relatively small symposium where active participation is encouraged and an enjoyable social atmosphere is sought. A participation fee, which includes two shared dinners, of £230 (or €325) between February 1st and March 15th 2016 – £280 (or €396) after March 15th, is to be paid before the symposium. (Transaction fees are not included in the price). Your place is only confirmed once your registration including payment is completed.

Unfortunately, we are unable to offer travel grants or other forms of financial assistance for this event, though we will be able to assist you in finding affordable accommodation after January 15th. Please contact us if you wish to make a donation towards the conference. We thank all donors in advance!

We would like to thank the Vienna Psychoanalytic Society.

 

MIGRATION, EXILE AND POLYPHONIC SPACES

MIGRATION, EXILE AND POLYPHONIC SPACES

SPRING SYMPOSIUM IN THE SPANISH PSYCHOANALYTICAL SOCIETY, BARCELONA,

MARCH 20TH– 22ND 2015. PROGRAMME AS OF NOVEMBER 18TH 2014

FRIDAY 20th

09.00-09.30 Opening address with presentation round

09.30-10.20 JOSEBA ACHOTEGUI/ NERI DAURELLA/ EILEEN WIELAND – Identitary and social ghettos versus polyphonic spaces

10.30-11.20 LENE AUESTAD – Words, gaps, bridges

11.30-12.20 JONATHAN DAVIDOFF – Running away and towards

12.30-13.20 SZYMON WRÓBEL – Europe as an idea, will and profanation

13.20-15.00 Lunch

15.00-15.50 LUCIA CORTI – Homeless memories and migrating identities

16.00-16.50 JOSEPH DODDS – Ecological migration, climate catastrophe, and fractal borderzones: An ecopsychoanalytic perspective on the three ecologies for a chaotic earth

17.00-17.50 ANNA BORGOS – Hungarian women psychoanalysts in displacement

18.00-18.50 FERENC ERÓS – Psychoanalysis and the migration of Central and East European intellectuals

(Joint dinner, covered by the organizers, in the evening)

SATURDAY 21st

09.00-09.50 CALUM NEILL – The fantasmatic immigrant

10.00-10.50 GORDANA JOVANOVIĆ – Migration and psychoanalytic “Nachträglichkeit”

11.00-11.50 KINGA GÖNCZ – I should rather be eaten by worms than to eat worms: emigration from a lost homeland

12.00-12.50 JAY FRANKEL – Authoritarianism as an illness of societies, with a view towards treatment

12.50-14.30 Lunch

14.30-15.20 MARGARITA PALACIOS – The politics of visibility: foreclosure, exile and the hermeneutics of confinement

15.30-16.20 AKSHI SINGH – ‘A curzon like form with leather exo-skeletonous sheath’: Psychoanalysis and the displaced ‘primitive’

16.30-17.20 IMANOL GALFARSORO – Did somebody say hybrid migrant nomadicism? On DissemiNations, border theory and exile silence

17.30-18.20 KATHLEEN KELLEY-LAINÉ – The loss of intimate language and the fixation to infantile processes: the case of early childhood immigration

18.30-19.20 WERNER PRALL – On walking away

(Joint dinner, covered by the organizers, in the evening)

SUNDAY 22nd

09.00-09.50 RONY ALFANDARY – Letters from Thessaloniki: The reconstruction of an exiled community

10.00-10.50 JULIA BOROSSA – Those left behind? Mourning and reconnection in narratives of migration

11.00-11.50 JENYU PENG – Exile from one’s self: Traumatic landscape of an incest victim

12.00-12.50 MONICA LUCI – Exile and individuation: elements of analytical psychology in the treatment of refugees

12.50-14.30 Lunch

14.30-15.20 GIUSEPPINA ANTINUCCI – The alter(n)ations of language and their relation to the unconscious

15.30-16.20 JULIA ZARETSKI – The mother tongue and the language of immigration in psychoanalytic space

16.30-17.20 JUDIT SZEKACS-WEISZ – Emigration from within – revisited

17.30-18.20 Closing discussion, feedback about the conference

The conference lasts for three full days, from about 9 am until about 6 pm Friday, Saturday and Sunday. The time frame for each paper is 30 min for the presentation itself + 20 min for discussion, 50 min in total, and with a 10 min break in between each paper. This is an interdisciplinary conference. Perspectives from different psychoanalytic schools will be most welcome. We promote discussion among the presenters and participants; the symposium series creates a space where representatives of different perspectives come together, engage with one another’s contributions and participate in a community of thought. Therefore, attendance to the whole symposium is encouraged and priority will be given to those who plan to do so. Due to the nature of the forum audio recording is not permitted. This is a relatively small symposium where active participation is encouraged and an enjoyable social atmosphere sought. A participation fee, which includes two shared dinners, of £160 (or €200) before December 31st 2014 – £200 (or €250) between January 1st and February 15th 2015 – £250 (or €315) after February 15th, is to be paid before the symposium. Fees must be covered by a bank transfer/international bank transfer. Your place is only confirmed once we have received your completed registration form as well as your payment.

Unfortunately, we are unable to offer travel grants or other forms of financial assistance for this event, though we will be able to assist you in finding affordable accommodation after January 1st 2015. Please contact us if you wish to make a donation towards the conference. We thank all donors in advance!

Rhetorics of Power and Freedom of Thought – Voices of the It and the Over-I

Spring symposium in Budapest, May 9th-11th 2014

In collaboration with the Centre for Advanced Studies,
Central European University

PROGRAMME as of February 5th 2014

Venue: Central European University, Main Building,
Nador u. 9, 1051 Budapest

FRIDAY 9th

09.00-09.30 Opening address with presentation round

09.30-10.20 ANDRÉ HAYNAL – Listening To Fanatics Commentaries of a Psychoanalyst

10.30-11.20 LENE AUESTAD – Speech, Repetition, Renewal

11.30-12.20 JONATHAN DAVIDOFF – Known Kinship or Subjectivity

12.30-13.20 KINGA GÖNCZ – Rhetorics of Power – Can it Dress up the Naked King?

13.20-15.00 Lunch

15.00-15.50 WERNER PRALL – To Be or Bartleby: Psychoanalysis and the Crisis of Immunity

16.00-16.50 JANE FRANCES – Appearance, Fashion, Power: How do We Know How to Look?

17.00-17.50 EDWARD WEISBAND – The Rhetorics of Power and The Power of Rhetoric: Reification, Hate And Desire: A Psychopolitical Analysis of Mass Atrocity and Genocide

18.00-18.50 JULIA BOROSSA – Histories of Violence: Outrage, Identification and Being Alongside

(Joint dinner, covered by the organizers, in the evening)

SATURDAY 10th

09.00-09.50 KATHLEEN KELLEY – From Totalitarian to Democratic Functioning: The Psychic Economy of Infantile Processes

10.00-10.50 FERENC ERÔS – Ferenc Mérei and the Politics of Psychoanalysis in Hungary

11.00-11.50 JONATHAN SUNLEY – Open Borders, Open Doors and Anxiety Some Thoughts on the Role of Defences from a Psychodynamic Perspective

12.00-12.50 KALINA STAMENOVA – The Invisible Other(s)

12.50-14.30 Lunch

14.30-15.20 MARGARITA PALACIOS – Guilt and the Politics of Knowing: A Reflection on Post War Academic Cultures

15.30-16.20 AGNÈS HELLER – The Role of Political Commitment (Weltanschauung) in Autobiographical Memory

16.30-17.20 AMAL TREACHER KABESH – Worrying Indifference: Sacrificing the Other

17.30-18.20 JULIA RICHTER – Intergenerational Layers of Silence: How the Concealed or the Outspoken Remain Undiscussable

18.30-19.20 JUDIT SZEKACS-WEISZ – Unto the Third Generation…The Return of the Original Trauma

(Joint dinner, covered by the organizers, in the evening)

SUNDAY 11th

09.00-09.50 TIJANA MILOSAVLJEVIĆ-ČAJETINAC – Totalitarianism as the Radical Denial of Desire

10.00-10.50 JENYU PENG – Selective Memory and Halfway Justice: The Legacies of “White Terror” In Taiwan

11.00-11.50 RIVKA WARSHAWSKY – The Obscenity of the Normative “We” and the Possible Constitution of Other Kinds of “We”

12.00-12.50 SHAUL BAR-HAIM – Geza Róheim and the Maternal ‘Over-I’: European Fascism as a Crisis of Motherhood

12.50-14.30 Lunch

14.30-15.20 STEFFEN KRÜGER – Discourse Analytical and Psychoanalytical Inquiries into the Rhetorics of Power

15.30-16.20 SZYMON WRÓBEL – Logos, Ethos and Pathos or The Paradigm of Patho-Politics

16.30-17.20 LUCIA CORTI – Letters from The Unknown: Psychoanalysis and the Ethics of Knowing

17.30-18.20 Closing discussion, feedback about the conference

 

The conference lasts for three full days, from about 9 am until about 6 pm Friday, Saturday and Sunday. The time frame for each paper is 30 min for the presentation itself + 20 min for discussion, 50 min in total, and with a 10 min break in between each paper.

This is an interdisciplinary conference – we include theoretical contributions and historical, literary or clinical case studies on these and related themes from philosophers, sociologists, psychoanalysts, psychotherapists, group analysts, literary theorists, historians and others. Perspectives from different psychoanalytic schools are most welcome. We promote discussion among the presenters and participants, for the symposium series creates a space where representatives of different perspectives come together, engage with one another’s contributions and participate in a community of thought. Therefore, attendance to the whole symposium is encouraged and priority will be given to those who plan to do so. Due to the nature of the forum audio recording is not permitted.

This is a relatively small symposium where active participation is encouraged and an enjoyable social atmosphere sought. A participation fee, which includes two shared dinners, of £150 (or € 178) before February 15th 2014 – £180 (or € 214) after February 15th 2014 is to be paid before the symposium. Fees must be covered by a bank transfer/international bank transfer. Your place is only confirmed once we have received your completed registration form as well as your payment. To sign up, please e-mail: moc.liamgnull@scitilop.sisylanaohcysp

Unfortunately, we are unable to offer travel grants or other forms of financial assistance for this event, though we will be able to assist you in finding affordable accommodation. Please contact us if you wish to make a donation towards the conference. We thank all donors in advance!

Note 1. The use of the terms ‘it’ and ‘over-I’ draws on Bettelheim’s critique of the standard English translation of Freud in Freud and Man’s Soul.

ACTION – A LIMIT OF PSYCHOANALYSIS? – PROGRAMME

PROGRAMME as of July 19th 2013

MON 29th

TUE 30st

WED 31st

THU 1st

FRI 2nd

SAT 3rd

SUN 4th

MON 5th

08.00-09.00

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

09.15–12.15

Meeting board + coordinators

Opening words

DMITRY CHERNOBROV – Phantasy in Explaining the Unknown: A Psychoanalytic Perspective on Western Reactions to the Arab Spring

ANNA IOANNOU – Documenting Psychoanalysis, an impossible act?

Excursion day

CHRISTOS PALLAS – The ‘Ex-timacy’ of Racism: Politics, the Law and Social Critique

MILENA STATEVA – The Limits of Action in Psychoanalysis. The Violent Enigma of Gender

Departure

SVETLANA BARDINA – A radical political action: transgression of the symbolic order or a pure madness?

KATE BROWN – Antigone Revisited. Greek Mythology through an Attachment Lens

VISITING OTHER CIRCLES

VISITING OTHER CIRCLES

VISITING OTHER CIRCLES

LENE AUESTAD – Speech, Action, Repetition, Renewal

JONATHAN DAVIDOFF – Literary Sinthomes: Political Speech Acts

RENÉ RASMUSSEN – Psychoanalysis as Subversion: The Discourse of Capitalism and the Restitution of the Subject

CHARIS KONTOU – Acting Out: The Action of the Double Self

LINDEN WEST – Learning Democracy and Fundamentalism: Some Psychoanalytic Insights from Auto/Biographical Research

12.15-14.00

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

14.00-15.30

Other participants arrive

AGNIESZKA PIOTROWSKA – Documentary Film as an Intervention into Telling History – (A Portrayal of Commitment to Desire but also the Evidence of a Betrayal – A Lacanian Perspective))

ADRIAN HOWE – Othello and his Syndrome – Morbid Sexual Jealousy in Shakespeare and Late Modernity (Sexual Infidelity Homicide, a Case Study of Disavowal)

ARTHUR EATON – Winnicott & Time travel

MERSIJA MAGLAJLIC – The Potential of Reformulation of Memory for Political Action

Closing discussion/

Celebrating 4 years of Psychoanalysis and Politics

15.30-17.00

Keynote

Keynote

Keynote

Keynote

Meeting board + new coordinators

17.00-18.00

Intro for new participants

Country meetings

Meeting of representatives

Meeting of representatives

Meeting new and old board

18.00-19.00

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Departure for celebratory dinner 1

Dinner

Goodbye dinner

19.00-

Cultural prog.

Cultural prog.

Cultural prog.

Departure for celebratory dinner 2

Cultural prog.

Cultural prog.